PETTSON ARKITEKTUR & SNICKER AB
AB bildades 1990. Vi arbetar med 
allt från projektledning till mer 
traditionellt arkitektarbete inklu-
sive inrednings och möbeldesign. 
Namnet återspeglar att det på kon-
toret även finns en omfattande 
kompetens inom byggandets hantverk.
Snickeriverksamheten begränsar sig
i dag till modeller och prototyp-
tillverkning.. I flera av våra pro-
jekt har vi varit både Arkitekter 
och Projektledare. Våra större 
hittills utförda projekt har främst
varit ombyggnader och restaureri-
ngar,där behovet av samordning och 
kunskapsbredd är stort. Från sär-
skilt känsliga objekt som en 
jugendbyggnad på Storgatan 10 och 
den nyligen avslutade ombyggnaden av
THS Kårhus, i tidig  funkis, har vi 
en omfattande erfarenhet av att in-
föra modern teknik i kulturhistor-
iskt värdefulla fastigheter. I helt 
moderna inredningar och vid ombygg-
nader av moderna fastigheter har 
samma bredd av erfarenhet legat till
grund för formandet av främst arbets
miljön. I flera sådana arbeten; HIBY
”Nya kontoret” , Microsoft ”Future 
office”m.fl. har höga krav ställts 
på nyskapande lösningar avklimat, 
arkitektkonisk/funktionell dispo-
sition samt önskemål om stimulans-
till informella kontakter, kunskaps-
överföring mellan anställda mm från
beställaren uppfyllts. I de flesta 
av våra projekt har vi även handhaft
inredningen och då i många fall även
ritat en del möbler. Vi har redan 
från starten nära samarbetat med 
Rolf Eppens Arkitektur AB vilket
inneburit att företagen i samverkan,
ansvarat för och utförtmånga av våra
uppdrag

Kort beskrivning av min bakgrund 

och erfarenhet. Hantverkare i grun-
den,först fem år som grovplåt-
slagare. Börjar studera deltid i 
20 års åldern, by-ter då inriktning,
arkitektutbildning klar 1975. Bygg-
er och snickrar och arbetari träd-
gårdar på fritiden, försörjer mig 
under utbildningstiden med egna
större och mindre ombyggnads-
entreprenader. Avslutar studierna 
med ett omfattande examensarbete, 
där vi i samverkan med en grupp 
arbetare på Linköpings mejeriet 
gör en arbetsmiljöstudie och ritar 
ett idé-mässigt utformat mejeri. 
Efter slutförda arkitektstudier en 
kortare tids anställning som arki-
tekt på ett byggföretag. Direkt 
därefter fast anställning på, Hans
Borgström Arkitektkontor AB, arbetar
där i 9 år, främst med bostäder och 
mindre centrumanlägg-ningar. Slutar 
där på grund av arbetsbrist. Söker 
en del arbeten, vill prova på något 
nytt, men tar ganska snart en till-
fällig anställning på Bengt Lindroos
Arkitektkontor AB, skulle stannat 
där inågra veckor, blir kvar där i 
närmare 5 år som anställd. Anställ-
ningen övergår successivt till egen
verksamhet (från 1989). Överlevde 
lågkonjekturen i början av 90-talet
genom att specialisera oss på om-
byggnader, främst hyresgäst-
anpassning och då med inriktning på
projekt som ”Future office” och 
”Nya kontoret” samt genom att utöka
den traditionella arkitektrollen med
projektledning, design och upp-
handling av inredning, mm till att 
omfatta vad som ibland kallas total-
åtaganden. Nytänkande ligger mig 
varmt om hjärtat främst när det 
gäller arbetsorganisation och krea-
tivaarbetsformer men även kring 
modern tekniksinpassning i äldre  
byggnader och nya lösningarkring 
miljö och resursfrågor. Skolfrågor 
intresserar mig mycket, arbetar 
långsiktigt för att skapa mig 
möjlighet att arbeta professionellt
i och med skolornasarbetsmiljö.
Fritiden ägnar jag förutom åt min 
familj, åt träd-gård, ett annat av 
mina stora intressen. Trädgårdsin-
tresset odlas på en kolonilott i 
Vinterviken, där jag dessutom sedan
några år tillbaka är ordförande för
Vintervikens Trädgård, en ideell 
förening med mål-sättning att bl.a.
bedriva visnings- trädgård i kombi-
nation med kulturaktiviteter.
 

    Pettson Arkitektur&
           snickeri AB

 Ägare:

 Bengt Christer Pettersson
 Adress:

 Tjärhovsgatan 44
 116 28 Stockholm
 Telefon:

 070 441 61 58

 arkitektur@pettson.se

 Ingår i nätverket
 ARKITEKTERNA 44
 tillsammans med:
 Block Arkitektkontor
 Formverkstan Söder
 Övriga nära
  samarbetspartners:

 Byggkompetens AB
 AIR Innovation AB