BF SÖDERBO,
Att vårda och underhålla ett hus
Bf Söderbo, en av Stockholms äldsta
bostadsföreningar, bildades 1917. I
dag sköts huset till största delen
av föreningens medlemmar. Förening-
ens styrelse, (lekmannastyrelse) 
leder och administrerar arbetet med
att vårda och underhålla fastighet
en. Det arbetet planeras med hjälp
av en rullande 5-årsplan, som i sin
tur bygger på en översiktsplan där
nästan allt som kan finnas i ett 
hus är förtecknat. Dessa planer är
framtagna av B.C Pettersson, arki-
tekt och boende i huset sedan 22 år
tillbaka.

””Mitt arbete i huset började med
att göra en övergripande plan för 
alla gemensamma ytor och utrymmen
i huset. De planerna innehöll för-
slag på alternativa användnings-
möjligheter med målet att optimera
använd-ningen. Planerna diskutera-
des och bearbetades sedan under 
några år på möten i huset av för-
eningens medlemmar. Till slut fast-
ställdes handlingsplanen på en för-
eningsstämma. Den fastställda pla-
nen innehöll bl.a. flyttning av 
tvättstuga, inredande av lägenhet
till gemensamhetslokal, program för
sammanslagning av lägenheter
till bättre fördelning av lägen-
hetsstorlekar, ny bastu och foto-
labb i källaren, snickeriverkstad 
i gamla tvättstugan. Utvändigt 
skulle gårdarna göras om bl.a. 
skulle den asfalterade bakgården
göras till grönskande oas. Det 
sista som genomfördes var fotolab-
bet. Det var mer än 15 år efter 
planen fastställdes. En del saker
har förändras och andra tillkommit
bl.a. har ett mindre ”orangeri” 
byggts på gården.””

När den övergripande planen för 
förändringar och tillägg var fasts-
tälld utarbetades en översiktsplan 
för periodiskt underhåll där allt 
från tak, väggar golv, fönster och
dörrar till rörstammar, elstigare,
belysning, lås och dörrhandtag är 
förtecknat med angivande av behov 
av underhåll och hur ofta underhål-
lsåtgärder behöver göras. Den över-
siktsplanen ligger i sin tur till 
grund för en rullande tidplan löp-
ande 5 år framåt där behovet av 
underhållsåtgärder finns upptagna
år för år. Till dessa planer hör 
även en förteckning på förbättrin-
gar och/eller standardhöjande åt-
gärder, vilka kan innehålla allt 
från nya skärmtak, lampkupor , 
balkonger, till nya portar i ek 
(trots att de som finns inte är 
utslitna de upplevs bara som fula 
och passar inte riktigt in i husets
stil), osv.  Dessa planer fungerar
som beslutsunderlag för styrelsen 
i arbete med att underhålla och 
vårda huset.  I likhet med många 
bostads- och bostadsrättsföreningar
görs en hel del arbete av förening-
ens medlemmar. Detta sker under två
gemensamma arbetshelger en på våren
och en på hösten. Det ovanliga är 
att det i BF Söderbo även görs re-
lativt omfattande egna underhålls-
och förnyelsearbeten Det arbetet 
sker under handledning av bl.a. 
arkitekt B.C Pettersson. En över-
slagsberäkning av värdet på, av 
medlemmar, utfört arbete har visat
sig uppgå till mellan 100- 150 000
NYA BALKONGER 	
När fastigheten byggdes saknade 
huset balkonger, förutom några väd-
ringsbalkonger i anslutning till 
ett av trapphusen. Under en längre 
tid fanns en önskan bland några 
medlemmar att få installera balkon-
ger. Efter långa mötesdiskussioner 
enades medlemmarna om att de som 
ville fick installera balkonger, 
dock med några förbehåll; att bal-
kongerna inte får vara större än 
700 x1600 mm annars finns det skug-
grisk av underliggande lägenhet, 
att de måste vara utformadeenligt 
framtagen typritning, att alla kost-
nader får medlemmen stå för själv
dessutom påläggs en extra hyres
avgift på 50kr/mån för ökat behov 
av underhåll på fasad kring bal-
kongen.
Material: Stomme och räcke av varm-
galvaniserade stålprofiler, svart
må-lade, golv av valfritt material,
räckesöverliggare av ek


OMBYGGNAD OCH UPPRUSTNING AV GÅRD-
ARNA
Arbetet med förnyelsen av gårdarna
startade med bildandet en träd-
gårdsgrupp som tog fram program för
vad gårdarna skulle innehålla och 
vad de skulle användas till. 
Arkitekten utarbetade skisser inne-
hållande förslag på utformning. Ut-
förandet fastställdes på medlems-
möten. Mycket av arbetet utfördes 
av medlemmarna själva på gemensamma
arbetsdagar. Om trettio medlemmar 
arbetar samtidigt är det överras-
kande mycket som blir gjort på en 
dag. Dessa erfarenheter inspirerade
medlemmarna att göra många gemensam-
ma arbetspass. Så när bakgården var 
klar fortsatte föreningen ,påföl-
jande år, upprustningen av stora 
gården  


Fastighetsägare:  BF SÖDERBO

adr: Heleneborgsgatan 25 A – C   
117 31 Stockholm 
Fastighet byggd 1919  5 våningar 
inredd vind på gathuset Ursprungli-
gen 78 lgh. mest 1rok, antal lägen-
heter idag 48 + en gemensamhets-
lokal

Area BTA:         ca 3500 kvm