SKEBO HERRGÅRD
   Skebo Herrgård är idag en
fyrstjärnig hotell- och 
konferensanläggning inrymt i 
den genuina 1700-talsherrgården. 
Där finns det idag 35 hotellrum i 
huvudbyggnaden, i de närbelägna 
flyglarna och i kavaljers-
byggnaden. I ”stallets” 
konferenslokaler finns plats för 
grupper på mellan 2 till 50
personer, där finns även en 
Spaanläggning med pool, bastu och
behandlingsrum. Alla byggnader är 
från 1700-talet. Köket är 
femstjärnigt, det som serveras där 
har sedan starten starkt fokus på 
ekologisk mat. 

Anläggningen är som helhet för liten och skall 
byggas ut. Dels skall antalet gästrum utökas 
med 18 rum och matsalen byggas ut så den rymmer
minst 80 sittande i samma rum. Konferensytorna 
behöver också utökas med några större konferensrum.

Nybyggnad av gästhus i anslutning till 
”stallet” innehållande gästrum och konferensrum 
Förslag på nytt gästhuset innehåller 
förutom 18 fyrstjärniga gästrum (Fyrstjärniga 
gästrum måste ha en yta på minst 16 kvm) också
tre konferensrum på vardera ca 65 kvm. Gästhuset
är samman-länkat med ”stallet” via en inglasad 
gång som tillika är huvudentré och foajé, samt 
pausutrymme för konferensrummen. Denna 
konferensdel skall, när den större konferens-
anläggningen i orange-riet står färdig, byggas 
om till gästrum. Gästhuset har också en 
källarvåning som förutom nödvän-diga tekniska 
utrymmen innehåller personalrum och trädgårds- 
och fastighetsförråd med direktin-gång via den
lägre delen av herrgårdsparken. Byggnaden är i 
princip placerad på samma plats där tidigare nu 
riven stallbyggnad var belägen 

    Exteriört har det nya gästhusets 
utformning underordnat sig stallets karaktär
för att på av-stånd inte onödigt ta plats i 
den historiska miljön. För att ytterligare 
på håll förstärka det historiska och skapa en 
harmonisk helhet har takfoten på gästhuset 
fått en fris som i utformning lånat lite av 
den karakteristiska takfoten med en tandfris av 
tegel som även återfinns på många av de övriga
historiska byggnaderna i samhället.
Detta är lite av ortens signum. Fasaden 
på gästhuset är put-sad och avfärgad i en gul 
kulör liknande den på stallet.
    
    På nära håll har gästhuset en mer 
modern gestalt med de relativt stora fönstren 
som är valda för att interiört ge en speciell 
och upplevelserik karaktär åt gästrummen. De 
stora fönstren med den klassiska pardörren gör 
att känslan av att vara ute i naturen finns kvar
även när man vistas inne. Att de flesta rummen 
dessutom har utsikt mot den vackra sjön Närdinge 
gör inte saken säm-re. Rum som vetter åt andra 
hållet får utsikt mot den återskapade 
gårdsbildningen, som är tänkt att formas till
vad man skulle kunna kalla ”stallbackspark”
och vidare mot den, på andra sidan by-vägen till 
Elmsta liggande, iordninggjorda orangeriparken 
när den blir klar om ytterligare några år.


Utbyggnad av matsal på huvudbyggnadens östra fasad.
Förslag på ny matsal för 80 gäster byggs på 
nuvarande glasverandas plats, Inglasningen av 
den öppna pelararkaden, verandan, med dess 
doriska kapitäl är mest troligt är från sent 
1920 tal och är byggd i nyklassicistisk stil,
en stil som vid den tiden var modern. På ett
foto från i början av 1900-talet kan vi se 
att verandan inte var inbyggd. Vi tror att 
den kan vara från när huset byggdes eftersom
utformningen har en gestalt liknande den 
pelarförsedda entréportiken på framsidan. 
Exteriört har den nya matsalens givits en 
tydligt modern karaktär. Dock har dess 
detaljutform-ning inspirerats av den öppna 
pelararkaden, verandan, som vid sekelskiftet 
inte var inbyggd. Bl.a. har tak och takfot 
på matsalen fått drag takfoten på den 
ursprungliga verandans utformning och 
gestalt Kring verandan med sina pelare,
som behålles, byggs ett nytt klimatskal,
i form av helglasade väggar vilket gör 
att man utifrån genom de våningshöga 
”fönstren” kan se den ursprungliga 1700-
talsfasaden, dess fönster och pilastrar,
nästan på samma sätt som man kunde innan
den öppna pelararkaden byggdes in. Den 
glasade fasaden tillsammans med att 
takfoten lånar form av den ursprungliga 
öppna arkaden gör att tillbyggnaden av 
matsalen underordnas huvudbyggnaden och 
den historiska miljön. 
I den underliggande källarvåningen är den
nya vinkällaren belägen. Den nås via en 
intern trappa från matsalen. Där finns 
också plats för personalrum, förråd och
dyl. med direktingång utifrån.