HIBY, ”Nya kontoret”
Lustgården 14 Stadshagen, Stockholm.
Ombyggnad av huvudkontor åt 
fastighetsägaren HIBY. Fastigheten
är byggd 1985. Arbetet har omfattat
total förnyelse av kontoret.
Förutom helt ny planlösning för två 
kvadratiska huskroppar på till-
sammans ca 1000 kvm sammankopplade
i hörnen, har arbetet även omfattat
idéarbete kring förnyelse av arbets-
sätt och organisation samt ut-
veckling av nya tekniska lösningar. 
   
Vi har i projektet fungerat som 
idégivare och samtalspartner för 
utveckling av nya idéer allt från 
nya kreativa arbetsformer, det 
flexibla kontoret med högt rest-
värde, nya tekniska lösningar för 
ventilation och kanalisation för
el- tele- data speciellt anpassat 
till den öppna planlösningens 
kontor. Ekologiskt kretslopps-
tänkande har också varit viktiga
utgångspunkter. Ombyggnaden ingick
som en del i ett treårigt 
förnyelse- och utbildnings- program
för samtliga anställda på företaget.
   
Förutom totalansvar för projekt-
ering och byggande har vi även haft
helhetsansvar för all lös inredning
där vi utvecklat och anpassat 
arbetsplatsmöbler för HIBYs speci-
fika behov. En del övriga möbler och
mattor har specialritats för att 
passain i den valda helhetslösningen
   
Den gestalt som blev resultat av
detta arbete blev i korthet: En 
öppen planlösning där alla har sin 
egen individuella arbetsplats vid i 
huvudsak fönster. I mitten en liten 
fast kärna med toaletter och städ, 
runt denna många smårum för möten, 
ostört arbete, fax, skrivare, kopi-
ering, bibliotek, förråd mm. Väggar
kring smårummen runt kärnan är upp-
byggda av ett system av flyttbara 
bokhyllor och glaspartier som ställs
på golvet, ersätter vanliga gips-
väggar. Golv av massiv ekparkett 
lagd på hela ytan, före alla väggar,
(utom den fasta kärnan). Några 
större mötesrum har placerats vid 
fasaden. En del mötesrum okonven-
tionellt möblerade med soffor och 
fåtöljer andra med höj och sänkbara
ståbord.
   
Fönsterbänkskanal bef. samt ny 
”hylla” runt nedsänkt undertak 
kring kärnan är huvudförsörjning 
för el, tele, data. För kanalisa-
tion till arbetsplatser ute på 
golvet valdes en enkel kanal in-
fälld i ekparketten, täckt av en
askbräda som också gav ett vackert 
mönster i golvet. 
   
Ett relativt nytt annorlunda 
ventilationssystem valdes som 
innebär att luften blåses ner mot 
golvet på en höjd av ca 80 cm. ”Ett
lågt placerat omblandande system” 
som kombinerar fördelarna med ett
konventionellt omblandande system
med ett lågimpulssystem, ger en 
mycket god genomvädring av rummen. 
Det nya ventilationssystemet har 
fått ett starkt arkitektoniskt 
utryck i interiören.
   
Arbetsplatsmöbler lika för alla, 
förvaringar på hjul för enkel 
flyttning vid omorganisation av 
arbete.
   
Vi valdes som arkitekter och 
samarbetspartner efter parallella 
uppdrag, en idétävling med fyra 
inbjudna.
Ansvariga arkitekter: Christer Pettersson, Rolf Eppens. Fastighetsägare: HIBY AB, Hiby är nu sålt till Trygg Hansa Referens: Dåvarande Vd Lasse Jerbéus numera Vd Jernhusen AB tel. 08 762 45 00 Referens: Dåvarande byggnadschef, Rolf Jonsson numera JM AB tel. 08 782 87 00 Area BTA: 1000 kvm Upphandlingsform: Generalentreprenad Kostnad ombyggnad: ca 3,5 milj. Arkitektarvode: ca 0.8 milj. Kostnad inredning: ca 15 000kr/arbetsplats Färdigställt: 1996 Utmärkande för projektet är: Ovanligt hög ambitionsnivå från beställarens sida inte bara på själva ombyggnaden utan på hela projektet som helhet. Projektet har innehållit idé- , kunskaps- och teknikutveckling på många områden, allt i från utveckling av arbetets innehåll och mening, till utveckling av företagets affärsmässiga profil och utveckling av nya byggnads- tekniker. Ombyggnadsprojektet har förutom mer traditionellt arkitektarbete bl.a. innehållit: Utveckling av en ny Hiby profil där hantverksmässighet, långsiktighet och miljöhänsyn utgör viktiga delar. Utarbetande av nya arbetsformer där kunskapsöverföring, för- ändringsbarhet och arbets- effektivitet varit viktiga utgångspunkter vid val av plan- lösning, rumsgestaltning, materialval, inredning osv. Idégivning och utveckling av nya tekniska lösningar för bl.a: -Val och utvecklingav ett annor- lunda och relativt nytt ventila- tionssätt;ett msystem där luften med, relativt hög hastighet blåses längs väggen ner mot golvet via ett lågt placerat tilluftsdon. Systemet gör det möjligt att ha större undertemperatur och tillföra större luftmängder utan att det uppstår dragproblem, dessutom ger detta en mycket god genomvädring av rummet. Det nya ventilations- systemet har fått ett starkt arkitektoniskt utryck i interiören. -Idé och utveckling av ett annor- lunda sätt att bygga flyttbara väggar. Runtden fasta kärnan inne- hållande våtgrupper schakt o dyl. byggs ”väggarna” upp av ett system av glaspartier dörrar och bokhyllor av ek och stål med högt restvärde som lätt kan flyttas eller få annan användning vid en framtida om- byggnad. Idén innehåller således inga traditionella gipsväggar som rivs och fyller container efter container vid en traditionell om- byggnad. Ett annat sätt att tänka kring att bygga miljövänligt och resurssnålt. -Idé och utveckling av ett nytt sätt att förse en lokal med kanalisation för el tele och data till arbets- platser som inte är placerade längs väggar i öppna flexibla kontor. Kanalisationen ryms i golv- konstruktionen på ett normalt massivt 16 mm parkettgolv spikat på 19 mm plywood. ”Locket” på kana- lisationen bildar ett mönster i golvet.